Avís Legal

Avís Legal

Avís Legal

El present Avís Legal, regula l'accés, navegació i ús dels llocs web deEcoaigua de Lloguer, S.L.. (d'ara endavant referida com EL MEU WEB).

Les condicions que s'estableixen en aquest Avís Legal són d'aplicació supletòria en el cas que l'empresa establís condicions particulars per a l'ús i/o contractació de serveis específics.

1.Dret d'informació

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web és titularitat de la societat Ecoaigua de Lloguer, S.L. és una societat mercantil constituïda d'acord amb la legislació espanyola, domiciliada en el C/ COLLITA 14 08191 – RUBI, amb C.I.F.:B66294117 i inscrita en el Registre Mercantil.

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic info@ecologika.es o en el telèfon 935661494

2. Usuaris

L'accés i/o ús dels llocs webs i/o aplicacions del MEU WEB li atribueix la condició d'Usuari, i accepta, des d'aquest accés i/o ús, el present Avís Legal.

3. Ús dels llocs web i/o Aplicacions

El MEU WEB pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (d'ara endavant, “Continguts”) pertanyents al MEU WEB o a tercers a què l'Usuari pot tenir accés.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús dels Llocs Web i/o les aplicacions del MEU WEB. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que, si escau, sigui necessari per a accedir a Continguts o serveis que prestin EL MEU WEB.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis que EL MEU WEB ofereix a través dels seus llocs web i/o aplicacions i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del MEU WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4. Propietat intel·lectual

EL MEU WEB són propietaris o han obtingut l'autorització del MEU WEB de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus Llocs Web i aplicacions, així com dels elements que continguin (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els Continguts tenen els drets reservats.

En virtut del que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del MEU WEB.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial implementats en els Llocs Web i aplicacions.

5. Responsabilitat i garanties

EL MEU WEB declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament dels seus llocs web i/o aplicacions així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això EL MEU WEB no pot fer-se responsables de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels Continguts i serveis; (b) l'absència d'errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l'absència de virus i/o altres components nocius; (d) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del MEU WEB.

EL MEU WEB podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al Lloc Web i/o aplicacions amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, EL MEU WEB comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.

EL MEU WEB no assumeixen cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin en els llocs web i/o aplicacions del MEU WEB, podent portar a l'Usuari a altres llocs web dels quals EL MEU WEB no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en aquests.

EL MEU WEB no es responsabilitza de l'ús que els usuaris puguin fer dels Continguts i serveis inclosos en el Lloc web i/o aplicacions. En conseqüència no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels Continguts i serveis que, en el seu cas s'incloguin en el Lloc Web i/o aplicacions, s'ajustin al present Avís Legal, ni que ho facin de manera diligent.

6. Durada i Modificació

Les condicions del present Avís Legal estaran vigents fins que siguin modificades, podent EL MEU WEB efectuar aquests canvis que seran comunicats a l'Usuari.

EL MEU WEB podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els serveis que presta, així com també la forma en la qual els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en el qual l'Usuari accedeixi als Llocs web i/o aplicacions del MEU WEB.

L'accés i/o l'ús del Lloc Web s'entendran com una acceptació per part de l'Usuari de les condicions del present Avís Legal i, en el seu cas, els canvis efectuats en aquestes.

pexels-ksenia-chernaya-8054437

CONTACTE